Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Архив

 ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОУ "ГЕО МИЛЕВ" -ГР.ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019  ГОДИНА 

 

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица в ОУ "Гео Милев"-Пловдив

 

 Доставчици на социални услуги от консултативен тип при случай на ициденти с деца

 

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 г.

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2017/2018г.

 

Правилник за дейността на училището - 2017/2018г. 

 

Санкции на учениците

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 2017/2018 г.

 

Програма за превенция на отпадането на ученици от училище

 

Етичен кодекс на училищната общност при ОУ "Гео Милев"

 

Годишен план на ОУ "Гео Милев" за 2017/2018г.

 

Стратегия за развитието на ОУ "Гео Милев" за учебната 2017/2018г.

 

Стратегия за овладяване на книжовен български език 2017/2018 г.

 

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Гео Милев"

 

Критерии за измерване на постигнатото качество- Приложение 1

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците

в самостоятелна форма на обучение 2017-2018г.

 

Пропусквателен режим в ОУ "Гео Милев"

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание , обучение и труд

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернет

 

План за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2017-2018

 

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

 

  УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищен учебен план за I клас

 

Училищен учебен план за II клас

 

Училищен учебен план за III клас

 

Училищен учебен план за IV клас

 

Училищен учебен план за V клас

 

Училищен учебен план за VI клас

 

Училищен учебен план за VII клас

 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Бюджет 2018г.

 

Отчет на бюджета до  31.12.2017г.

 

Отчет на бюджета до  30.09.2017г.

 

Отчет на бюджета  до  30.06.2017г.

 

Отчет на бюджета  до  31.03.2017г.

 

Бюджет 2017г.

 

Отчет на бюджет 2016г.

 

Бюджет 2016г.

 

Изпълнение на бюджет 2015г.

ГРАФИЦИ

 

График за провеждане изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017-2018г.

 

График за провеждане на часовете по ДП/СИП през II-ри срок на учебната 2017/2018 година

 

График за провеждане на час на класния ръководител за II-ри срок на учебната 2017/2018 година

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ/ДЧ по ФВС/ през II срок на учебната 2017/2018 година

 

График на писмените изпитвания за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.

 

График за консултациите по учебни предмети за II срок на  учебната 2017/2018  година

 

График на учебното време за учебната 2017/2018г. 

 

Дневно разписание за учебната 2017/2018г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА