Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

"Нов шанс за успех" - приключил проект

 

      

BG05М2ОP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

 

 

 

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!


СЪОБЩЕНИЕ

 


Стартира Проект "Нов шанс за успех" - за възрастни 

 

Цели на проекта:

  • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
  • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:

  • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа.
  • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

 

 

 

История
Проекти
Програма