Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Седмично разписание

 

Дневен режим

 

 

 

Учебна година 2017-2018

Седмично разписание на учебната 2020/2021 година

Твоят час - приключил проект


 

Eлектронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 

 

 

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 
МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Информационната система на проект "Твоят час" http://tvoiatchas.mon.bg/

 

Анкетна карта за учениците , които желаят да участват в проект „Твоят час“

 

 

 

     През учебната 2017/2018 година по проекта са формирани 11 клуба- 4 за занимания по интереси и 7 за подпомагане на обучителните затруднения на учениците.

Занимания по интереси

-Клуб "В света на куклите"- ръководител Милена Данова

-Клуб "Изящни и приложни изкуства" - ръководител Ариса Попечкина

-Клуб "Художествено слово"- ръководител Красимира Златарева

-Клуб "Приказки без край"- ръководител Даниела Крушкова

 

Обучителни затруднения

-Клуб "Българският език"- ръководител Катерина Китова

-Клуб "Забавна математика"- ръководител Виолета Бизюрева

-Клуб " Математиката- лесна и интересна"-ръководител Аргирка Кръстева

-Клуб "Приказен свят в математиката"- ръководител Стоянка Йорданова

-Клуб "Приятел на буквите"- ръководител Светла Василева

-Клуб " Любима математика" - ръководител Милена Колева

-Клуб " Четем и пишем с лекота" - ръководител Атанаска Димитрова

 

Публични изяви - СНИМКИ

 

 

 

Приключили проекти

 • Проект „Творчески искри“ се бе разработен съвместно с 5 училища от община Пловдив. Координатор на проекта е Виолета Бизюрева. Основната дейност по проекта е свързана с въвеждането на учениците в тънкостите на свиренето на пиано и пеенето, от професионални музиканти.
 • Проект „Нов шанс за успех“ включва ограмотяване и осигуряване на образование на хора, които са отпаднали поради различни причини от училище. Проекта стартира на 14.04.2014г. и включва 75 човека, разпределени в 6 групи.

Нов шанс за успех - приключил проект

 

      

BG05М2ОP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

 

 

 

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!


СЪОБЩЕНИЕ

 


Стартира Проект "Нов шанс за успех" - за възрастни 

 

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:

 • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа.
 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

 

 

 

УСПЕХ - приключил проект

       Училището работи по последен етап на проект "УСПЕХ" за учебната 2014/2015 год. Формирани са 7 клуба – 3 в начален и 4 прогимназиален етап. В тях участват общо 60 ученика.

 • Клуб "Цветарство" с ръководител Николина Василева /II-ри клас/
 • Клуб "Аз и моето семейство" с ръководител Емануела Куцева и Светлана Василева /I-ви и III-ти клас/
 • Клуб "Екология и здравно образование" с ръководител Милена Колева и Катерина Китов /V-ти клас/
 • Арт клуб "Приложно изкуство" с ръководител Мариана Мукарева
 • Танцов клуб "Трепсихора" с ръководител Ани Георгиева, участват 8 ученици от VI-ми и VIII-ти клас
 • Клуб "Млад журналист" с ръководител Юлия Велевева с ученици от VI-ти и VIII-ми клас
 • Граждански клуб "Моите права и отговоронисти" с ръководител Красимира Златарева, участват ученици от VII-ми и VIII-ми клас.

       Представителна изява на клуб „Цветарство“ по проект „Успех“.

 

       Учениците включени в проекта събраха любимите си учителки в учителската стая и им поднесоха цветя по случай празника на майката и на жената 8-ми март. Те поздравиха своите учителки с песни и получиха целувки и прегръдки за милия жест по случай празника.

С грижа за всеки ученик - приключил проект

       Проект "С грижа за всеки ученик" стартира успешно в края на месец септември 2014 година и е с продължителност една учебна година.

 

       Целта на проекта е да се осигури допълнително обучение на деца билингви по български език и литература за подготвителните групи, а за горен курс се предоставя възможност за допълнително обучние и по математика.

 

       С участието си в този проект ОУ"Гео Милев" цели да предостави възможност на своите ученици по-бързо да преодолят езиковата бариера в своето обучението и активно да се включат в образователния процес. Да се справят успешно с покриването на държавните образователни изисквания по български език и математика.

 

       В проект "С грижа за всеки ученик" са включени ученици от двете подготвителни групи в ОУ"Гео Милев", които получават допълнително обучение по БЕЛ, както и учениците от 7 и 8 клас, които получават индивидуално обучение по БЕЛ и по математика.