Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Твоят час - приключил проект


 

Eлектронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 

 

 

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 
МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Информационната система на проект "Твоят час" http://tvoiatchas.mon.bg/

 

Анкетна карта за учениците , които желаят да участват в проект „Твоят час“

 

 

 

     През учебната 2017/2018 година по проекта са формирани 11 клуба- 4 за занимания по интереси и 7 за подпомагане на обучителните затруднения на учениците.

Занимания по интереси

-Клуб "В света на куклите"- ръководител Милена Данова

-Клуб "Изящни и приложни изкуства" - ръководител Ариса Попечкина

-Клуб "Художествено слово"- ръководител Красимира Златарева

-Клуб "Приказки без край"- ръководител Даниела Крушкова

 

Обучителни затруднения

-Клуб "Българският език"- ръководител Катерина Китова

-Клуб "Забавна математика"- ръководител Виолета Бизюрева

-Клуб " Математиката- лесна и интересна"-ръководител Аргирка Кръстева

-Клуб "Приказен свят в математиката"- ръководител Стоянка Йорданова

-Клуб "Приятел на буквите"- ръководител Светла Василева

-Клуб " Любима математика" - ръководител Милена Колева

-Клуб " Четем и пишем с лекота" - ръководител Атанаска Димитрова

 

Публични изяви - СНИМКИ