Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Документи

Учебни планове

Училищни документи Процедура за предоставяне/ издаване наиндивидуалния адменестративен акт, изисквания и необходими документи

 

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица в ОУ "Гео Милев"-Пловдив

 

Доставчици на социални услуги от консултативен тип при случай на ициденти с деца

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2018/2019г.

 

Правилник за дейността на училището - 2019/2020 г. 

 

Санкции на учениците

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 2018/2019 г.

 

Програма за превенция на отпадането на ученици от училище

 

Етичен кодекс на училищната общност при ОУ "Гео Милев"

 

Годишен план на ОУ "Гео Милев" за 2019/2020г.

 

Стратегия за развитието на ОУ "Гео Милев" за учебната 2018/2019г.

 

Стратегия за овладяване на книжовен български език 2018/2019 г.

 

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Гео Милев"

 

Критерии за измерване на постигнатото качество- Приложение 1

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците

в самостоятелна форма на обучение 2017-2018г.

 

Пропусквателен режим в ОУ "Гео Милев"

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание , обучение и труд

 

Поведение и действие на пребиваващите при терористична дейност  

 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма  

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернет

 

План за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2018-2019

 

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

 

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза 2018-2019г.

 Механизъм за действие на училищно ниво при установяване на отсъствия на ученици 2019-2020 г.

План за насърчаване и повишаване на повишаване на грамотността 2019-2020 г.

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес - учебна 2019-2020 г.

Седмично разписание на учебната 2019/2020 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ПЕ - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НЕ- УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА ПГ- УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА -ВСЕ ОЩЕ НЕУТВЪРДЕНО ОТ РЗИ

 

I-а клас

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Български език 

и литература

1.Български език

и литература

1.Български език 

и литература

1.Български език

и литература - ИУЧ

1.Български език

и литература

2.Български език 

и литература

2.Математика

2.Български език 

и литература

2.Български език

и литература - ИУЧ

2.Български език

и литература 

3.Физическо възпитание

и спорт

3.Изобразително изкуство

3.Музика 

3. Физическо възпитание

и спорт

3.Музика

4.Математика - ИУЧ

4.Изобразително изкуство

4.Математика

4. Математика

4.Математика

5.Час на класа

 

 5. Околен свят

 

 5. 

 5.Технологии и предприемачество

Административни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование 

 

Преместване на ученици 

 

Приемане на деца в първи клас 

 

Приемане на ученици в V клас   

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година. ТУК
 • Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини –до7 дни. ТУК
 • Заявление за издаване на удостоверение за преместване. ТУК
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома. ТУК
 • Заявление за записване в първи клас.  ТУК
 • Заявление за записване в пети клас.  ТУК
 • Заявление за записване. ТУК
 • Заявление за отписване. ТУК
 • Заявление за освобождаване от следобедни занимания. ТУК
 • Заявление за записване в СФО. ТУК
 • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. ТУК

Архив

 ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОУ "ГЕО МИЛЕВ" -ГР.ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019  ГОДИНА 

 

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица в ОУ "Гео Милев"-Пловдив

 

 Доставчици на социални услуги от консултативен тип при случай на ициденти с деца

 

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 г.

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2017/2018г.

 

Правилник за дейността на училището - 2017/2018г. 

 

Санкции на учениците

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 2017/2018 г.

 

Програма за превенция на отпадането на ученици от училище

 

Етичен кодекс на училищната общност при ОУ "Гео Милев"

 

Годишен план на ОУ "Гео Милев" за 2017/2018г.

 

Стратегия за развитието на ОУ "Гео Милев" за учебната 2017/2018г.

 

Стратегия за овладяване на книжовен български език 2017/2018 г.

 

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Гео Милев"

 

Критерии за измерване на постигнатото качество- Приложение 1

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците

в самостоятелна форма на обучение 2017-2018г.

 

Пропусквателен режим в ОУ "Гео Милев"

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание , обучение и труд

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернет

 

План за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2017-2018

 

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

 

  УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищен учебен план за I клас

 

Училищен учебен план за II клас

 

Училищен учебен план за III клас

 

Училищен учебен план за IV клас

 

Училищен учебен план за V клас

 

Училищен учебен план за VI клас

 

Училищен учебен план за VII клас

 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Бюджет 2018г.

 

Отчет на бюджета до  31.12.2017г.

 

Отчет на бюджета до  30.09.2017г.

 

Отчет на бюджета  до  30.06.2017г.

 

Отчет на бюджета  до  31.03.2017г.

 

Бюджет 2017г.

 

Отчет на бюджет 2016г.

 

Бюджет 2016г.

 

Изпълнение на бюджет 2015г.

ГРАФИЦИ

 

График за провеждане изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017-2018г.

 

График за провеждане на часовете по ДП/СИП през II-ри срок на учебната 2017/2018 година

 

График за провеждане на час на класния ръководител за II-ри срок на учебната 2017/2018 година

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ/ДЧ по ФВС/ през II срок на учебната 2017/2018 година

 

График на писмените изпитвания за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.

 

График за консултациите по учебни предмети за II срок на  учебната 2017/2018  година

 

График на учебното време за учебната 2017/2018г. 

 

Дневно разписание за учебната 2017/2018г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА