Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Административни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование 

 

Преместване на ученици 

 

Приемане на деца в първи клас 

 

Приемане на ученици в V клас   

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година. ТУК
 • Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини –до7 дни. ТУК
 • Заявление за издаване на удостоверение за преместване. ТУК
 • Заявление за издаване на дубликат на диплома. ТУК
 • Заявление за записване в първи клас.  ТУК
 • Заявление за записване в пети клас.  ТУК
 • Заявление за записване. ТУК
 • Заявление за отписване. ТУК
 • Заявление за освобождаване от следобедни занимания. ТУК
 • Заявление за записване в СФО. ТУК
 • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. ТУК