Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ГРАФИК на изпитните сесии на самостоятелна форма на обучение

Основно училище „Гео Милев“– гр. Пловдив

Пловдив, ул. „П. Р. Славейков“№1, тел.032624953, 032624958; e-mail:ou.geomilev@abv.bg

 

З А П О В Е Д

 

№ 145от 29.09.2015 година

 

На основание чл.84, ал.2,т.2 и ал.3 от ППЗНП, чл.29”б”, “в”, “г”, “д”,“е”, т.2 от Наредба №3 за системата на оценяване и във връзка с писмо Изх.№ РД– 17 – 1262/08.09.2015г. на Началника на РИО Пловдив

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

ГРАФИК на изпитните сесии за провеждане изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение през учебната 2015/2016 година

 

Първа редовна сесия

/м. Ноември/

09.11.2015 г.

Математика -ЗП / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.00 ч.

Място на провеждане: кабинета по физика

 

09.11.2015 г.

Математика ЗИП- / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 16.00 ч.

Място на провеждане: кабинета по физика

 

10.11.2015 г.

Информационни технологии - / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.00 ч.

Място на провеждане: кабинета по информационни технологии

 

11.11.2015 г.

Изобразително изкуство - / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 16.00 ч.

Място на провеждане – кабинет по физика

 

11.11.2015 г.

Технологии - / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.00 ч.

Място на провеждане: кабинета по физика

 

12.11.2015 г.

Френски език / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.30 ч.

Място на провеждане – кабинета по физика

 

13.11.2015 г.

История и цивилизация - / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ -14.30 ч.

Място на провеждане – кабинета по физика

 

16.11.2015 г.

БЕЛ – ЗП / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.00 ч.

Място на провеждане – кабинета по физика

 

16.11.2015 г.

БЕЛ – ЗИП / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 16.00 ч.

Място на провеждане – кабинета по физика

 

17.11.2015 г.

Физика и астрономия / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ – 14.00 ч.

Място на провеждане – кабинета по физика

 

 

18.11.2015 г.

География и икономика- / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.30 часа

Място на провеждане – кабинета по физика

 

 

19.11.2015 г.

Музика – / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ – 14.00 ч.

Място на провеждане – кабинета по музика

 

20.11.2015 г.

Химия и опазване на околната среда / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ -14.00 ч.

Място на провеждане – кабинета по биология

 

 

23.11.2015 г.

Биология и здравно образование / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 14.00 ч.

Място на провеждане – кабинета по биология

 

23.11.2015 г.

Физическо възпитание и спорт - / VІІІ кл./ и/ VІІ кл./ - 16.00 ч.

Място на провеждане: физкултурен салон

ГРАФИК на изпитните сесии на самостоятелна форма на обучение - Изображение 1