Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Работим активно по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Екипът на Основно училище "Гео Милев" работи активно и успешно по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 година. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а конкретен бенефициент е Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори.

С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът на МОН - № BG05M2OP001-5.001-0001 е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта - да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, както и да се осигурят условия за ефективност на образованието - се изпълняват успешно.

Специфичните цели на проекта са подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда,
създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене, както и насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Работим активно по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Изображение 1