Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Проекти и национални програми

      В момента ОУ "Гео Милев" работи успешно по 5 национални програми: 
- Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Културните институции като образователна среда"
- Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"
- Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници"
- Национална програма "Без свободен час"
- Национална програма „Отново заедно“

Паралелно с тези три национални програми, училището работи успешно и по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). 

 ОУ "Гео Милев" досега е реализирало успешно приключилите проекти:

  • Подкрепа за успех
  • Твоят час
  • Успех
  • Творчески искри
  • Квалификация на педагогически специалисти
  • Нов шанс за успех 
  • С грижа за всеки ученик
  • Училището е работило успешно по други европейски и национални проекти като например в „Твоят час“ с участие на 11 групи, проект "Нов шанс за успех - ограмотяване на възрастни" с 2 групи възрастни ученици, проект "Народните будители и аз", проект „Модернизация на учебния процес в общинските училища“, проект „Частици от Пловдив“.

 ОУ "Гео Милев" смята да кандидатства и по проекти за „Класна стая на открито“, с  цел подобряване и модернизиране на учебната база.

История
Проекти
Програма