Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Проекти

       ОУ "Гео Милев"  участва и реализира успешно проектите:

  • Подкрепа за успех
  • ТВОЯТ ЧАС
  • УСПЕХ
  • Творчески искри
  • Квалификация на педагогически специалисти
  • Нов шанс за успех

       Училището кандидатства и по още два проекта. Единият е за подобряване на ИКТ, а другият се нарича „Класна стая на открито“ към ПУДООС. С тези проекти се цели подобряване и модернизиране на учебната база на училището.

 

В момента ОУ "Гео Милев" работи успешно по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

История
Проекти
Програма