Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Училищен екип

 


АНЕЛИЯ КИРИЛОВА

КИРОВА

Директор

Магистър по Българска филология и психология, IV ПКС

 

СИЛВИЯ ИТОВА

ЗДУД

"Информатика и информационни технологии"

НАЧАЛЕН ЕТАП И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА  Учител в начален етап НУП, магистър "Артмениджмънт"

 

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА

КОЛЕВА

 Старши учител

в нач.етап

Магистър НУП с английски език, 

Психология,  IV ПКС


РОЗАЛИЯ МИЦЕВА

 Учител в

начален етап

Учител НУПЧЕ


ДАНИЕЛА ИВАНОВА

КРУШКОВА

Старши учител ГЦОУД

Магистър НУП

 

МАРИЯ ГУЛЕВА

 

 Учител ГЦОУД Магистър "Приложна математика"

ДИЛЯНА СТОЯНОВА

ИВАНОВА

 
Старши учител в начален етап

ПУП и НУП,  III ПКС

СТАНКА СТОИЦОВА

Учител в  ПГ

Магистър ПУП, III ПКС

ПРОГИМАЗИАЛЕН ЕТАП


ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА

 Учител

в прог. етап

Бакалавър "Компютърни системи и технологии"

МИТЯ ИВАНОВ

Учител

в прог. етап

Магистър по Българска филология,
литературознание и езикова култура

Магистър по спортни науки, специализация "Преподавател по ФВС"


БЛАГОВЕСА ШОПОВА

Учител

в прог.етап

Магистър "История и география"


инж. МАРИЯ БОЙЧЕВА -ДИМИТРОВА

Старши учител по технологии

Инженерна педагогика


МИЛЕНА САРКИС

ДАНОВА

Старши учител 
в прог.етап 

Магистър "Биология и екология", учител по "Биология и химия" и "Английски език", НУП, IV ПКС

ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

 Учител в

прог. етап

Магистър "Математика",

Биология и физика


БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СТОЙЧЕВА     

Учител в прог.етап

Българска филология, V ПКС,

Актуална българистика - магистър


ДЕЛКА МАНЧЕВА

 Учител в

прог. етап

Педагогика на обучението по музика


АРИСА ПОПЕЧКИНА

Учител по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство


КРАСИМИРА НЕДКОВА-ЗЛАТАРЕВА

Пед.съветник

Магистър Обща педагогика, Френски език, ІII ПКС

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ


ЕЛИСАВЕТА МОМЧИЛОВА ПОПОВА

Гл.счетоводител

Счетоводство и анализ

Публична и стопанска администрация Финанси

  1. ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА 

ЗАС

 "Компютърни системи и технологии"

ПЕНКА ДИМИТРОВА

                                                     Чистачка

 

ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА

                                                     Чистачка

 

 

За контакти:

 info-1690144@edu.mon.bg 

История
Проекти
Програма