Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Училищен екип

 


АНЕЛИЯ КИРИЛОВА

КИРОВА

Директор

Магистър по Българска филология и психология, IV ПКС

 

МАРИЯ ВИДЕВА

ЗДУД

Информатика и информационни технологии

 

НАЧАЛЕН ЕТАП И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 МИЛЕНА ВЕЛКОВА  Учител в начален етап Начална училищна педагогика

 

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА

КОЛЕВА

 Старши учител в
начален
етап

Магистър НУП с английски език, 

Психология,  IV ПКС


СИЛВАНА СЪРМАДЖИЕВА

 Учител в
начален етап

Начална училищна педогогика


ДАНИЕЛА ИВАНОВА

КРУШКОВА

Старши учител ГЦОУД

Магистър НУП

 

                    ДИЛЯНА ИВАНОВА

 

Старши учител в начален етап ПУП и НУП,  III ПКС

СТАНКА СТОИЦОВА

 
Учител в  ПГ

Магистър ПУП, III ПКС

 

  

 

ПРОГИМАЗИАЛЕН ЕТАП


МАРИЯ ГУЛЕВА

Учител
ГЦОУД

Магистър "Приложна математика"

МИТЯ ИВАНОВ

Учител в прогимназиален етап

Магистър по Българска филология, литературознание и езикова култура

Магистър по спортни науки, специализация "Преподавател по ФВС",
защитил 5-то ПКС 


БЛАГОВЕСА ШОПОВА

Учител в прогимназиален етап

Магистър "История и география"


инж. МАРИЯ БОЙЧЕВА -ДИМИТРОВА

Старши учител по технологии

Инженерна педагогика


МИЛЕНА САРКИС

ДАНОВА

Старши учител 
в прогимназиален етап

Магистър "Биология и екология", учител по "Биология и химия" и "Английски език", НУП, IV ПКС

ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

 

 Учител в в прогимназиален етап

Магистър "Математика",

Биология и физика


БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СТОЙЧЕВА     

Учител в прогимназиален етап

Българска филология, V ПКС,

Актуална българистика - магистър


ДЕЛКА МАНЧЕВА

 Учител в

прог. етап

Педагогика на обучението по музика


АРИСА ПОПЕЧКИНА

Учител по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство


КРАСИМИРА НЕДКОВА-ЗЛАТАРЕВА

Пед.съветник

Магистър Обща педагогика, Френски език, ІII ПКС

АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ


ЕЛИСАВЕТА МОМЧИЛОВА ПОПОВА

Гл. счетоводител

Счетоводство и анализ

Публична и стопанска администрация Финанси

  БОРЯНА ЧОЛАКОВА 

ЗАС

 "Счетовоство и контрол"

ПЕНКА ДИМИТРОВА

                                                     Чистачка

 

ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА

                                                     Чистачка

 

 

За контакти:

 info-1690144@edu.mon.bg 

История
Проекти
Програма